Η ιστορία τοπικής κλίμακας με την αξιοποίηση χάρτη

Η εξέταση του «τόπου» αποτελεί θεμελιακή μονάδα της ιστοριογραφικής/ ερευνητικής και διδακτικής προσέγγισης της ιστορίας και εντάσσεται στην γενική και παγκόσμια ιστορία, είτε ως ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας, είτε ως ιστορία της ευρύτερης περιοχής, είτε ως ιστορία της περιφέρειας.

Η μελέτη της ιστορίας της επανάστασης στην Κρήτη με βασικούς άξονες τον τόπο και τον χρόνο (χωρόχρονο) – χωρίς ουσιαστικά να διαφοροποιείται σε αρχές και μεθόδους από κάθε άλλη ιστοριογραφική επιτέλεση – αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό και χρήσιμο πεδίο μαθησιακών και εκπαιδευτικών διεργασιών σε τοπική κλίμακα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση της δημιουργικότητας και των ενδιαφερόντων των μαθητών και μαθητριών, του πολιτισμικού τους αποθέματος και της ιστορικής – πολιτισμικής τους συνείδησης.Τα παιδιά αισθάνονται ότι συμμετέχουν ενεργά στην εξέταση μιας ιστορίας που την βρίσκουν απτή και άμεση, και κυρίως έχουν την αίσθηση του «συνανήκειν», καθώς έχει επίδραση σε αυτά.

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την προσέγγιση της επαναστατικής ιστορίας της Κρήτης με τη χρήση του χάρτη (ο οποίος ανέκαθεν κατείχε σημαντική θέση στην αισθητοποίηση της εξιστόρησης των γεγονότων), αφενός προσφέρει την δυνατότητα στους/ στις μαθητές/ μαθήτριες και εκπαιδευτικούς να παράγουν καινοτόμο ψηφιακό και διαδικτυακό υλικό και αφετέρου συμβάλλει στην ανάπτυξη αναβαθμισμένων δεξιοτήτων ψηφιακής ανάγνωσης και εξαγωγής συμπερασμάτων εκ μέρους των παιδιών.

Η χρήση του ψηφιακού χάρτη στη διδασκαλία της ιστορίας

Οι ψηφιακοί διαδικτυακοί χάρτες αποτελούν ένα σημαντικό διδακτικό μέσο για την υποστήριξη του μαθήματος της ιστορίας που καλείται ο/ η εκπαιδευτικός να το ενσωματώσει στο πρόγραμμα και στη διδασκαλία του/ της. Καθώς δεν είναι στατικές εικόνες επάνω σε ένα χαρτί, αλλά δυναμικές απεικονίσεις στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου ή του υπολογιστή ταμπλέτας καθίστανται πιο αποδοτικοί, περισσότερο ελκυστικοί και πιο σύγχρονοι στον γεωγραφικό προσανατολισμό των παιδιών και στην αναπαράσταση των ιστορικών πληροφοριών που, κατά ένα τρόπο, «ζωντανεύουν» μπροστά τους. Κυρίως, όμως, διακρίνονται από μια πολύ σημαντική ιδιότητα, την αλληλεπίδραση, μέσω της ψηφιακής διαδικτυακής πλοήγησης/ περιήγησης στη νεότερη ιστορία, στην περίπτωσή μας στην νεότερη ιστορία της Κρήτης, κατά την περίοδο της ελληνικής επανάστασης (1821-1830).

Ουσιαστικά, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον/ στην μαθητή/ μαθήτρια και στον χάρτη είναι ένας διάλογος που επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση του ηλεκτρονικούυπολογιστή και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας μαθησιακού περιβάλλοντος για την χρήση/ αξιοποίηση της ιστορικής πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση με τον χάρτη είναι μια ειδικότερη εφαρμογή σε ένα γνωστικό αντικείμενο, εν προκειμένω της τοπικής ιστορίας, όπου η παρουσίαση της κάθε ιστορικής πληροφορίας πραγματοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα απεικόνισης, συμβάλλοντας στον οπτικό εγγραμματισμό/ οπτική κουλτούρα των μαθητών/ μαθητριών.

Είναι ένας πολυτροπικός συνδυασμός αφηγηματικού και οπτικοακουστικού υλικού με τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης κρητικής ιστορίας που διαδραματίστηκαν την περίοδο 1821-1830, προβάλλοντάς τα πάνω σε ένα εντελώς σύγχρονο σχεδιαστικά ψηφιακό διαδικτυακό χάρτη της Κρήτης με τρόπο που αναδεικνύει την συμμετοχή του νησιού στον πανεθνικό ξεσηκωμό, αρχής γενομένης με την κήρυξη της επανάστασης στην Θυμιανή Παναγιά των Σφακίων.

Μαθητοκεντρικός προσανατολισμός της διδασκαλίας της ιστορίας

Ο προσανατολισμός της διδασκαλίας ιστορίας με τον τρόπο αυτό καθίσταται πιο μαθητοκεντρικός, δίνοντας χώρο αφενός στην αυτενέργεια των μαθητών/ μαθητριών και γενικά σε μια πιο αποτελεσματική υποστήριξη της μάθησης με την κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους και της περιέργειάς τους, και αφετέρου στην καλλιέργεια επικοινωνιακών σχέσεων στα συμμετέχοντα μέλη της τάξης.

Ο συνδυασμός εικόνων και λέξεων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μελέτης των παιδιών, όπως π.χ. οι χρονολογικοί σταθμοί (αισθητοποίηση του χρόνου) που διευκολύνουν τη μελέτη της χρονολογίας στην ιστορία (χρονολογική διάταξη των ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων). Η οπτικοποίηση των επιπέδων της πληροφορίας με μορφή χρονοδιαγράμματος καταδεικνύει αλλαγές, συνέχειες, ακολουθίες, ιστορικές αφηγήσεις, ή συμβάντα. Παράλληλα δε, μέσω αυτής οι μαθητές/ μαθήτριες αντιλαμβάνονται ότι το παρόν διαφέρει και εξελίσσεται σε σχέση με το παρελθόν.

Ο ψηφιακός διαδικτυακός χάρτης λειτουργεί εναλλακτικά, μετασχηματίζοντας τα συμβατικά/ παραδοσιακά εποπτικά μέσα, μέσω του ψηφιακού επανασχεδιασμού παραδοσιακών συμβατικών δραστηριοτήτων: γρήγορη και εύκολη ομαδοσυνεργατική επεξεργασία της πολυμεσικής ιστορικής πληροφορίας, διαμοιρασμός και άμεση ανατροφοδότηση (επικοινωνία και κοινή προσπάθεια των μαθητών/ μαθητριών), δυνατότητα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς και μαθητές/ μαθήτριες. Οι μαθητές/ μαθήτριες αξιοποιούν το πολυμεσικό περιεχόμενο (εικόνες, μουσική, ήχο) για ανατροφοδότηση από την ομάδα των συμμαθητών/ συμμαθητριών τους που διαμορφώνεται και εκείνη με τη σειρά της σε διαδικτυακή κοινότητα, και αναζητούν στοιχεία «χαράσσοντας» ιστορικές διαδρομές μέσα από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Ιστορική γνώση και ψηφιακός χάρτης

Ειδικότερα, η συμβολή του ψηφιακού χάρτη στους στόχους της διδακτικής της γενικής αλλά και της τοπικής ιστορίας κρίνεται σημαντική, καθώς επιτρέπει/ διευκολύνει την ερευνητική δραστηριοποίηση του/ της μαθητή/ μαθήτριας, δίνοντάς του/ της προσβασιμότητα στο ιστορικό υλικό για επέκτασή του υπό την καθοδήγηση του/ της εκπαιδευτικού, και κυρίως συνειδητοποίηση της τοπικότητας, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και ιστορικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει: ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας, ιστορία της περιοχής, ή ιστορία της ευρύτερης περιφέρειας κ.λπ. Έτσι, επιδιώκεται ο ιστορικός και ψηφιακός εγγραμματισμός των μαθητών/ μαθητριών, η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησής τους, και η εμβάθυνση στην ιστορική γνώση, με την απόκτηση ικανότητας χρήσης και μεταφοράς της σε ένα ανοικτό πλαίσιο.

Η μορφή της ιστορικής γνώσης μέσω του ψηφιακού χάρτη είναι: α) δηλωτική γνώση (γνώση ιστορικών γεγονότων π.χ. από την κρητική ιστορία), β) διαδικαστική γνώση (πώς συγκροτείται η γνώση μας για το παρελθόν με βάση αρχειακό υλικό/ απομνημονεύματα μέσω της κριτικής και ερμηνευτικής προσέγγισής τους) και γ) εννοιολογική γνώση, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται ιστορική γλώσσα και σύμβολα τα οποία συνθέτουν την ιστορική έρευνα.

Μέσω του έργου αυτού παρουσιάζονται συνοπτικά σημαντικά στοιχεία που αφορούν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, και τη συλλογική μνήμη, προσφέροντας στον μαθητή/ μαθήτρια και τον/ την εκπαιδευτικό μια ψηφιακή περιήγηση στο παρελθόν σε τοπικό επίπεδο. Το αναμενόμενο όφελος είναι σημαντικό και αφορά: την ανάδειξη της ιστορικής γνώσης και μνήμης για την Κρήτη, την προβολή μέσω της ψηφιακής καταγραφής επαναστατικών γεγονότων και τόπων του νησιού από τη νεότερη ιστορία του και μια εμπλουτισμένη ψηφιακή εμπειρία μέσω του πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης για τα παιδιά και τους/ τις εκπαιδευτικούς. Συγκεντρώθηκαν και αποτυπώθηκαν ψηφιακά ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα, τοποθεσίες και στρατηγικά σημεία, διπλωματικοί χειρισμοί, όπως και η τεχνολογία διεξαγωγής του πολέμου μέσα από τις σχετικές πηγές (κυρίως τα απομνημονεύματα του Κ. Κριτοβουλίδη, πρωτότυπα έγγραφα, κλπ.). Τα κείμενα διανθίστηκαν με παλιές φωτογραφίες, χάρτες και σχέδια, και με μουσική από το έργο του  Δ. Μαραμή, «Καπετάν Μιχάλης».

Σχεδιασμός και περιεχόμενο του διαδικτυακού ψηφιακού χάρτη

Κύριος στόχος του έργου αποτέλεσε η διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης του από το κοινό στο οποίο κυρίως απευθύνεται, τους/ τις μαθητές/ μαθήτριες και τους/ τις εκπαιδευτικούς. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του διαδικτυακού και διαδραστικού ψηφιακού χάρτη των επαναστατικών γεγονότων στην Κρήτη ακολούθησε ορισμένες αρχές στην ανάδειξη του ιστορικού γίγνεσθαι:

  • Το ψηφιακό διαδικτυακό υλικό συνδυάζει τη γεωγραφία με την τοπική ιστορία  για τον γεωγραφικό και ιστορικό προσανατολισμό των μαθητών/ μαθητριών αναφορικά με ένα θεμελιώδες ιστορικό γεγονός, όπως είναι η ελληνική επανάσταση στο νησί.
  • Στον ψηφιακό χάρτη της Κρήτης είναι τοποθετημένα σημεία όπου έλαβαν χώρα γεγονότα και μάχες σχετικά με την επανάσταση, με χρήση καρφίτσας. Σε καθεμιά συμπληρώνεται πολυτροπική πληροφορία (με κείμενο, εικόνα και μουσική, αν επιλεγεί από τον χρήστη ή την χρήστρια).
  • Τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα ανά έτος επανάστασης. Μάλιστα, για διευκόλυνση του/ της χρήστη/ χρήστριας δίνεται στην αρχή ένας συγκεντρωτικός πίνακας όπου πατώντας επάνω σε κάθε έτος ανοίγει το χρονολόγιο ανά περιοχή και νομό.
  • Το ύφος του αφηγηματικού κειμένου αντιστοιχεί στο επίπεδο (γνωστικό/ ηλικιακό) των σημερινών μαθητών/ τριών. Σύντομες προτάσεις, απλή σύνταξη και αποφεύγονται κατά το δυνατό δύσκολες έννοιες.
  • Για αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών και παράλληλα καλύτερη πρόσληψη της πληροφορίας από τους μαθητές/ μαθήτριες, δίνεται ένας τίτλος στον τόπο ή στην περιοχή όπου έλαβε χώρα ένα γεγονός π.χ.  Λούλος Κεραμειών Χανίων. Πρώτη μεγάλη νίκη των επαναστατών, κ.λπ.
  • Σε υπόμνημα, κωδικοποιημένα, πληροφορούνται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/ μαθήτριες ότι ένα γεγονός είναι πολεμικό, διπλωματικό, πολιτικό, ή αφορά εμφύλιες διαμάχες, ή αντίποινα με μια ένδειξη. Έτσι, ο/ η μαθητής/ μαθήτρια αλλά και ο / η εκπαιδευτικός θα ξέρουν εύκολα και γρήγορα περί τίνος πρόκειται και θα κάνουν την επιλογή τους για τη διδακτική αξιοποίηση του χάρτη.
  • Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απόκρυψης – εμφάνισης των πληροφοριών. Η ιστορική πηγή δεν παρουσιάζεται από την αρχή αλλά εμφανίζεται μαζί με το κείμενο όταν ανοίγει το παράθυρο με την ιστορική πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή να επισημάνουμε στους χρήστες/ χρήστριες (μαθητές/ εκπαιδευτικούς) ότι στις πηγές θα βρουν περισσότερες λεπτομέρειες και σε κάποιες η αναφορά είναι μεγαλύτερη.
  • Τα κείμενα ακούγονται επίσης προφορικά γιατί με τον τρόπο αυτό εμπλέκεται κι άλλη μια αίσθηση στην πρόσληψη της πληροφορίας. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή κρίνεται λειτουργική και για τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης.
  • Ο διαδικτυακός ιστορικός χάρτης διαθέτει μεν όλα τα στοιχεία ενός παραδοσιακού συμβατικού χάρτη αλλά παράλληλα έχει και καινοτόμα στοιχεία, όπως: εργαλεία μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης, μετακίνησης στην επιφάνειά του, συνδυασμός του χάρτη με ήχο (ο ήχος ακούγεται πατώντας τον κέρσορα δεξιά πάνω στο εικονίδιο με το μουσικό κομμάτι), επαναπροβολή των χαρτογραφικών δεδομένων, αναγραφή δεδομένων, όταν ο δρομέας (κέρσορας) του ποντικιού τοποθετείται πάνω σε ένα επιλεγμένο σημείο, εστίαση στην παρουσίαση μιας υποκατηγορίας χαρτογραφικών δεδομένων.
  • Τέλος, οι μαθητές/ μαθήτριες, έχουν τη δυνατότητα της αναζήτησης με λέξεις κλειδιά.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Aρμόδιος Τσιβάς, Διδακτική της ιστορίας: η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών σε συμβατικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009. Ανακτήθηκε 18/09/2021 από https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/20560#page/1/mode/2up

Peter Seixas, Benchmarks of historical thinking: A framework for assessment in Canada, UBC, Center for the Study of Historical Consciousness, 2006. Ανακτήθηκε 18/09/2021 από http://historicalthinking.ca/sites/default/files/files/docs/Framework_EN.pdf

Ruben Puentedura, SAMR and TPCK: Intro to advanced practice, 2010. Ανακτήθηκε 18/09/2021 από http://hippasus.com/resources/sweden2010/SAMR_TPCK_IntroToAdvancedPractice.pdf

Todd Cherner, Kristal Curry, Enhancement or Transformation? A Case Study of Pre-service Teachers’ Use of Instructional Technology, in: Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2017, 17(2), p. 268-290.  Ανακτήθηκε 18/09/2021 από https://www.learntechlib.org/p/173575/

Μαρία Ρεπούση, Μαθήματα ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση Αθήνα, Καστανιώτης, 2005.

Γιώργος Κόκκινος, Παναγιώτης Γατσωτής, Για μια Σφαιρική και Πολυδιάστατη Ιστορική Εκπαίδευση, Αθήνα, Πεδίο, 2020.

Γιώργος Φεσάκης, Εισαγωγή στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ψηφιακή Ικανότητα και την Υπολογιστική Σκέψη, Αθήνα, Gutenberg, 2019.

Γιώργος Λεοντσίνης, Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, χ.χ. Ανακτήθηκε 18/09/2021 από https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/KOM03267/Topiki_istoria_kai_didaktiki_tis_istorias.pdf

Μαρία Παπαδοπούλου, Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Η Ιστορία στην Ψηφιακή Εποχή (Πανεπιστημιακές παραδόσεις), Αθήνα 2020-21. Ανακτήθηκε 18/09/2021 από https://arxiv.org/pdf/2103.00473.pdf